Mit kell tudni az elévülési időről, bizonylatok megőrzési ideje

Különösen év végén, év elején hangzik el sokszor a kérdés, melyik év bizonylatait kell még meg?rizni, mit lehet kidobni. Ugyanígy sokszor kapjuk meg kérdésként, mikor évül el az adótartozás, illetve meddig ellen?rizhetik bevallásainkat az adóellen?rök.

Erre a kérdésre az adózás rendjér?l szóló 2003 évi XCII. trv 164 par.-ra tartalmazza a választ az elévülés általános szabályát az adózásban. Ez alapján az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év, amelyben az adóról bevallást kellett volna tenni, illetve az adót meg  kellet volna fizetni.

Tehát amennyiben a 2015 évr?l az SZJA bevallásunkat 2016 május 20-ig beküldjük a NAV-nak, akkor  a 2015 év után 2021 december 31-éig  jogosult az adóhatóság ellen?rizni. Ez az id?pont 6 hónappal meghosszabbodik, ha az adóbevallást késve adják be, és annak késedelmes benyújtásakor az adó megállapításhoz való jog elévüléséig már csak kevesebb, mint hat hónap van hátra. Tehát az el?z? példa folytatásaként, ha a 2015 évi adóbevallását 2021 szeptemberében adjuk be, akkor 2022.06.30-ig meghosszabbodik az elévülési határid?.

Ebben a témában, a legtöbbször elhangzó kérdés, hogy az adótartozás elévülésének mi a legkorábbi id?pontja. Itt is az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 5 év. Viszont, ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganasított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik.

Az önellen?rzési bevallás beadása az elévülést meghosszabbítja, azaz újra indul az elévülési id?, mégpedig annak az évnek az utolsó napjától, amelyben önellen?rzést benyújtott.

Nagyon fontos: éppen ezért nem javasolt a levonható áfa miatt önellen?rzést benyújtani, mert a visszaigényelhet? áfa kés?bbi id?pontban való visszaigénylését a törvény engedélyezi. Érdemes emiatt odafigyelni az irattárazásra is, mert amennyiben az elévülési id?n belül történt önrevízió, akkor az iratanyagot is tovább kell meg?rizni.

Ellen?rzésre a határid?ben beadott bevallás évét követ? ötödik év végéig bármikor sor kerülhet, ez az az id?pont, ameddig mindenképp meg kell ?rizni azokat az iratokat, amelyek egy ellen?rzés során relevánsak lehetnek. A számviteli törvény ennél hosszabb határid?t állapít meg: a számviteli bizonylatokat f?szabály szerint nyolc évig köteles meg?rizni az az adózó, aki a törvény hatálya alá tartozik.

Meg?rzési id? a számvitelben

A számviteli törvény néhány, kiemelt fontosságú bizonylatra a fentiekt?l eltér? elévülési id?t határoz meg.

Az adózónak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat (f?könyvi kartonok, részletez? nyilvántartások stb.) legalább 8 évig olvasható formában, visszakereshet? módon kell meg?riznie. Ett?l eltér?en, az üzleti évr?l készült beszámoló és az azt alátámasztó f?könyvi kivonat, leltár, értékelés esetében a meg?rzési kötelezettség 10 éves id?tartamra terjed ki.

Fontos megjegyezni, hogy a fenti kötelezettség az adózó átalakulásakor, illetve megsz?nésekor is fennáll, vagyis az iratokat erre hivatkozva nem lehet hamarabb megsemmisíteni.

A fentiekt?l eltér?en a bér és munkaügyi nyilvántartásokat nem lehet selejtezni, hiszen azokra a nyugdíj kiszámításához vagy a szolgálati id? megállapításához az 5, 8 vagy 10 éves elévülési id?n túl is szükség lehet.

A meg?rzési kötelezettség minden esetben az adózót terheli, így annak felel?sségét másra nem lehet áthárítani.

A könyvel?kre vonatkozó, 10 éves meg?rzési id? az általa meghatalmazottként, elektronikus úton benyújtott, a számviteli törvény el?írásai szerint elkészített beszámolók eredeti, aláírt példányára terjed ki, ugyanis egy esetleges ellen?rzéskor bizonyítania kell, hogy annak tartalmában az eredetileg elfogadott, aláírt beszámolóhoz képest nem került sor változtatásra.

Iratok   év
(Alapbizonylatok. pl. számlák)
hatályos meg?rzési id?
(év)
Letelik:Megsemmisíthet?
( csak az alapbiz.)
2007820152016.01.01
2008820162017.01.01
2009820172018.01.01
2010820182019.01.01
2011820192020.01.01
2012820202021.01.01
2013820212022.01.01